Pravidlá Young Lions Slovakia 2024

Súťaž Young Lions Slovakia 2024 je otvorená pre mladých profesionálov do 31 rokov (narodení 21. júna 1993 a neskôr), ktorí môžu súťažiť v 6 kategóriách: DESIGN, DIGITAL, MEDIA, PR, PRINT, FILM.

Pozn. Súťaž v kategórii MARKETERS tento rok z organizačných dôvodov neotvárame. 

Súťaží sa v 2-členných tímoch, pričom každý člen tímu musí byť zamestnancom spoločnosti, alebo vlastniť spoločnosť, ktorá vykonáva svoju činnosť v oblasti reklamy, marketingu, PR, umenia alebo dizajnu na území Slovenskej republiky. V kategóriách DESIGN, DIGITAL, FILM a PRINT môžu súťažiť aj freelanceri.
Súťaž nie je otvorená pre študentov. Podmienkou v súťaži je dobrá znalosť anglického jazyka. 

 

VÝHRA

Víťazné tímy postúpia do medzinárodného kola súťaže Young Lions Competitions 2024, kde budú reprezentovať Slovensko v danej kategórií.

Dostanú tak jedinečnú príležitosť zmerať si svoje sily v svetovej konkurencii. Získajú prémiovú skúsenosť z prestížnej súťaže a šancu "vystreliť" svoju kariéru v reklamnom biznise. Organizátor spolu s partnermi súťaže sponzoruje náklady na účasť v medzinárodnom kole súťaže (registračný poplatok) vrátane festival passu na 71. ročník najprestížnejšieho reklamného podujatia roka Cannes Lions, ktoré sa uskutoční 17.-21. júna 2024. 

 

HARMONOGRAM SÚŤAŽE

19. februára - 13. marca 2024
>>> registrácie súťažných tímov do súťaže a jej jednotlivých kategórií - registrovať sa do kategórie je možné až do termínu zverejnenia zadania na webstránke podľa oficiálneho timeplanu, t.j. pre poslednú zverejnenú kategóriu až do 13. marca 2024 do 8:59 hod.

4. marca - 13. marca 2024
>>> zverejňovanie zadaní v jednotlivých kategóriách a práca súťažných tímov na zadaniach (termíny zverejnenia zadaní v jednotlivých kategóriách sú uverejnené na podstránke Kategórie)

15. apríla 2024
>>> 1. zasadnutie poroty, zverejnenie shortlistovaných prác a kontaktovanie tímov

19. apríla 2024
>>> verejné prezentácie shortlistovaných prác súťažnými tímami v kategóriách DIGITAL, MEDIA, PR, MARKETER
>>> 2. zasadnutie poroty, udelenie ocenení BRONZE, SILVER, GOLD v jednotlivých kategóriách a vyhlásenie víťazov Young Lions Slovakia 2024

17. - 21. júna 2024
>>> medzinárodné kolo súťaže Young Lions Competitions 2024 a medzinárodný reklamný festival Cannes Lions

 

KRITÉRIÁ PRE SÚŤAŽIACICH

 • Súťažiť môžu mladí profesionáli do 31 rokov (narodení 21. júna 1993 a neskôr) v 2-členných tímoch.
 • Tímy môžu súťažiť vo viacerých kategóriách súčasne (v prípade, že spĺňajú podmienky pre účasť v tej-ktorej kategórii), ale v rámci jednej kategórie môžu odovzdať iba jednu súťažnú prácu.
 • Súťaže v kategóriách Print, Design, Digital a Film sa môžu zúčastniť aj freelanceri.
 • Študenti sa súťaže Young Lions Slovakia zúčastniť nemôžu.
 • Podmienkou zaradenia práce do hodnotenia je úhrada registračného poplatku vo výške 120 eur za súťažný tím pre každú kategóriu do termínu zverejnenia zadania podľa timeplanu, viď. nižšie.
 • V každej kategórii môže byť vybraný iba jeden víťazný tím, ktorý bude reprezentovať Slovensko v medzinárodnom kole Young Lions Competitions 2024.
 • Jeden tím a jeden súťažiaci môže reprezentovať v medzinárodnom kole Young Lions Competitions 2024 iba v jednej kategórii. Ak tím alebo súťažiaci zvíťazí v národnom kole Young Lions Slovakia 2024 v dvoch, alebo viacerých kategóriách, do ktorých sa prihlásil, vyberie si iba jednu kategóriu za ktorú bude súťažiť a v druhej bude súťažiť tím umiestnený na druhej priečke.

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE A TERMÍNY ZVEREJNENIA ZADANÍ

Young Lions Slovakia otvára v roku 2024 súťaž a registráciu v kategóriách: DESIGN, DIGITAL, MEDIA, PR, PRINT a FILM. 

Súťaž v kategórii MARKETERS tento rok z organizačných dôvodov neotvárame. Ak chcete byť informovaní o novinkách sledujte aj FB fanpage.

Zadania v jednotlivých kategóriách sú tajné až do momentu ich zverejnenia. Termín zverejnenia zadaní pre jednotlivé kategórie sú uvedené na podstránke Kategórie spolu s podmienkami pre tieto kategórie. Od zverejnenia zadania majú tímy obmedzený čas (24 hodín, v kategórii FILM 48 hodín) na jeho vypracovanie a prihlásenie riadne vypracovanej súťažnej práce do systému podľa technických parametrov uvedených pri každej kategórii samostatne. Po uzavretí systému nie je možné prihlásené práce meniť, opravovať ani dopĺňať.

 

DIGITAL

 • Výzvou je navrhnúť koncept digitálnej kampane. 
 • Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 31 rokov (narodení 21. júna 1993 a neskôr), ktorí pracujú v reklamnej agentúre, komunikačnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí.

PRINT 

 • Výzvou je vytvoriť printový vizuál. 
 • Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 31 rokov (narodení 21. júna 1993 a neskôr), ktorí pracujú v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí.

MEDIA

 • Výzvou je vytvoriť inovatívnu mediálnu stratégiu.
 • Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 31 rokov (narodení 21. júna 1993 a neskôr), ktorí pracujú v mediálnej agentúre alebo na mediálnom oddelení kreatívnej agentúry. Kategória nie je otvorená pre mladých profesionálov z mediálnych oddelení na strane klientov.

PR

 • Výzvou je vytvoriť inovatívnu PR stratégiu.
 • Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 31 rokov (narodení 21. júna 1993 a neskôr), ktorí pracujú v PR agentúre, v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí.

DESIGN

 • Výzvou je vytvoriť novú identitu značky svetového formátu.
 • Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 31 rokov (narodení 21. júna 1993 a neskôr), ktorí pracujú v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí. 

FILM

 • Výzvou je vytvoriť krátky 60-sekundový online film.
 • Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 31 rokov (narodení 21. júna 1993 a neskôr), ktorí pracujú v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí. 

MARKETERS

 • Výzvou je využiť potenciál značky a vypracovať zadanie na kampaň pre kreatívnu agentúru s využitím produktu, aktivity alebo služby, ktorú si súťažiaci sami vymyslia.
 • Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 31 rokov (narodení 21. júna 1993 a neskôr), ktorí pracujú na marketingovom oddelení na strane klientov.

 

HODNOTENIE SÚŤAŽNÝCH PRÁC

>>> Hodnotiace kritéria
Základnými hodnotiacimi kritériami vo všetkých kategóriách súťaže sú: kreativita – originalita  – exekúcia. O víťazoch rozhoduje odborná porota zložená z kmeňových porotcov, špecialistov pre danú kategóriu a zástupcov partnera či tvorcu zadania.

>>> Originalita
Súťažiaci sú povinní využívať pri práci na zadaniach iba svoje vlastné znalosti, zručnosti a schopnosti. Prihlásením práce do súťaže zároveň čestne prehlasujú, že nezneužili žiadne autorské práva iných subjektov či iných autorov a že práca je ich originálnym dielom. V prípade opodstatneného podozrenia organizátora či člena poroty, že boli v práci porušené autorské práva iného subjektu alebo autora, bude práca zo súťaže vylúčená.

>>> Diskvalifikácia
Porota Young Lions Slovakia 2024 má právo vylúčiť zo súťaže také práce, ktoré podporujú násilie a nevraživosť voči iným národnostným menšinám, inej sexuálnej orientácii, rasovej, náboženskej či sociálnej príslušnosti alebo iným politickým názorom. Zadania musia byť vypracované s ohľadom na Etický kódex reklamnej praxe.

>>> Verejné prezentácie shortlistov
Tímy, ktoré postúpia na shortlist, svoje práce odprezentujú priamo pred odbornou porotou (platí pre kategórie PR, Film, Marketers a Media). Organizátori odporúčajú prezentovať v anglickom jazyku.

>>> Vyhlásenie víťazov
Víťazi budú vyhlásení v piatok 19. apríla 2024.

>>> Zverejnenie výsledkov
Výsledky súťaže Young Lions Slovakia 2024 budú zverejnené na stránke súťaže www.younglions.sk. O výsledkoch súťaže budú informované aj média.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľujú organizátorovi výhradnú licenciu na celé trvanie majetkových práv k dielu vytvorenému v rámci súťaže a organizátor je oprávnený postúpiť udelenú licenciu na tretiu osobu, ako aj udeľovať k dielu sublicencie.

------------------------------------------------------------------------------------------
Organizátorom súťaže je spoločnosť Ad Awards Association, s.r.o., ktorá je reprezentantom prestížneho reklamného festivalu Cannes Lions na Slovensku, Klub reklamných agentúr Slovenska, ADC Slovakia a odborný mesačník Stratégie. 

Držiteľom licencie súťaže je organizátor festivalu Cannes Lions a zároveň organizátor medzinárodného Young Lions Competitions. Národné kolo súťaže, Young Lions Slovakia, je postavené na tých istých princípoch ako medzinárodné kolo, jeho pravidlá však môžu byť prispôsobené lokálnym podmienkam.