Brief Digital

PARTNER KATEGÓRIE DIGITAL: AMA  

logo AMA

 ------------------------------------------------------------------- 

Pozrite si video od Rasťa Kaňucha, podpredsedu AMA.

 

NÁZOV A STRUČNÝ POPIS ZADANIA

Návrh komunikácie na zvýšenie počtu darcov z radu PRÁVNICKÝCH osôb v rámci 2% z daní z príjmov na podporu telesne znevýhodnených športovcov a ich aktivít.

KLIENT

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ - http://sztps.sk)  je etablovanou športovou organizáciou, ktorá už 30 rokov zastrešuje hnutie telesne znevýhodnených športovcov na Slovensku a podstatnou mierou prispieva k ich pozitívnej integrácii do života spoločnosti. Svojimi aktivitami plní nenahraditeľnú úlohu jej demokratizácie a vytvára dôležitý priestor pre rovnosť príležitostí v oblasti športových a pohybových aktivít.

Organizuje konkrétnu realizáciu športovej prípravy pre reprezentantov v jedenástich športových odvetviach, zabezpečuje ich účasť na významných domácich i vrcholných medzinárodných športových podujatiach, paralympijských hrách, majstrovstvách sveta a Európy. Zameriava sa aj na výchovu a prípravu dôstojných nástupcov, ktorí vyrastajú z radov mladých talentovaných športovcov. Mladí športovci túžia prostredníctvom športu dokázať svojim zdravým rovesníkom, že patria na atletické dráhy, športové palubovky, do dráh plaveckých bazénov - presne tak, ako oni. Aj zdravý človek, ktorý vplyvom úrazu, nehody, alebo zákernosti choroby rieši zo dňa na deň otázky ďalšieho zmyslu svojho života, dokáže mnohokrát v športe a športovom kolektíve nájsť na tieto otázky adekvátnu odpoveď.  Cesta za akceptáciou a plnohodnotným životom býva u tých najvytrvalejších nakoniec ozdobená obdivuhodnými športovými výkonmi, výsledkami a zaslúženým uznaním. 

ČO IDEME KOMUNIKOVAŤ?

Aktivitou, ktorú chceme komunikovať je získanie 1%, resp. 2% z dane z príjmov právnických osôb. 
(Poznámka: Právnická osoba môže poskytnúť 2 % z dane len za predpokladu, že najneskôr v lehote na podanie daňového priznania darovala finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie, inak môže poukázať len 1 %. Pre zjednodušenie budeme ďalej v zadaní uvažovať len s 2% z dane z príjmov.) 

Dôvodom, prečo sa chceme zamerať na právnické osoby je ten, že rozhodovanie fyzických osôb je často spojené s osobou, projektom, združením na základe osobnej znalosti, emócie, prípadne proximity osoby alebo projektu, ktorému fyzické osoby chcú peniaze darovať. Pri právnických osobách je vyššia šanca na podporu občianskych združení, projektov, ktoré nie sú takto „napojené“. 2% z dane sú významným faktorom, ktorý napomáha rozvoju športu telesne znevýhodnených ľudí a možnosti zúčastniť sa a reprezentovať Slovensko na podujatiach v SR a mimo. Prostredníctvom 2% SZTPŠ pomáha svojim športovcom aj pri materiálno-technickom zabezpečení (nákup špecializovaného športového materiálu).

SÚČASNÁ SITUÁCIA

Aktuálne financie smerujúce na podporu športu a teda aj športu telesne znevýhodnených športovcov nie sú dostačujúce a zďaleka nepokrývajú mnohé, niekedy i základné potreby. Preto SZTPŠ ako národný športový zväz musí aktívne pracovať na získavaní dodatočných finančných zdrojov za účelom podpory svojich členov. Jedným zo zdrojov sú práve 2% z dane z príjmov. Pre lepšie uvedenie do problematiky, v roku 2022 SZTPŠ prostredníctvom 2% zabezpečilo špecializovaný športový materiál pre paracyklistov, rovnako tak sa podarilo zabezpečiť šachové hodiny pre šachistov, terčovnice pre lukostrelcov, našim reprezentantom v drezúre sme z 2% pomohli vyfinancovať ustajnenie koňa, tenistom na vozíku sa nakúpili nové rakety, a pod.

Keďže je všeobecne známe, že k športu nevyhnutne patrí aj regenerácia (v športe telesne znevýhodnených oveľa viac ako v športe „zdravých“), pomáhame našim športovcom finančne pokrývať regeneračné procedúry, masáže, fyzioterapiu a taktiež nákup certifikovaných doplnkov výživy.

ZADANIE

Potrebujeme vytvoriť návrh ako, kde a kedy v digitálnom prostredí osloviť relevantnú cieľovú skupinu (CS) tak, aby sme ju zaujali a presvedčili, aby darovali 2% dane z príjmov práve nám. Je potrebné zvážiť, či pri komunikácii využiť racionálnu komunikáciu, alebo sa skôr zamerať na emócie, alebo dokonca zvoliť rozdielny prístup pre rôzne časti cieľovej skupiny, ktorá je široká a rozmanitá z pohľadu zloženia. 

Čo sa týka obdobia komunikácie, právnické osoby riešia možnosť darovania 2% z dani z príjmu v čase odovzdania daňového priznania, čo je pre veľkú časť firiem 31.3. nasledujúceho roka, určitá časť si odkladá daňové priznanie najčastejšie do 30.6. 

Rozpočet na kampaň je 5 000 EUR.

POSOLSTVO KAMPANE

Primárne chceme povedať, že rozhodnutím cieľovej skupiny, ich láskavosťou a šľachetnosťou, v podobe daru pomôžu telesne znevýhodneným športovcom veľmi pomôcť na ceste za víťazstvom – ako na poli športovom, tak i ľudskom.

Medzi našich najznámejších telesne znevýhodnených športovcov z mladšej generácie patria Jozef Metelka – dráhová cyklistika, Michaela Balcová a Samuel Andrejčík – boccia, Alena Kánová – stolný tenis, Patrik Kuril – cestná cyklistika, Veronika Vadovičová – športová streľba, Dávid Ivan – lukostreľba, Tomáš Masaryk – tenis na vozíku. Môžete sa inšpirovať ich skvelými športovými výsledkami a cestou, ktorú prešli, kým ich dosiahli.

CIELE

Zvýšiť počet darcov zo strany právnických osôb z terajších 8 na minimálne 16 darcov a objem prijatých peňazí z terajších 12 000 EUR na minimálne 26 000 EUR. 
Sekundárny cieľ je zvýšiť znalosť o zdravotne znevýhodnených občanoch a športovcoch, s dôrazom na telesne znevýhodnených, ich snahách a potrebách v CS.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Malé a stredné podniky (SME segment)  – majitelia firiem, konatelia firiem, finanční manažéri
Stredné a veľké podniky - CSR manažéri, HR manažéri, finanční riaditelia

TONE OF VOICE

Cieľová skupina ja veľmi široká a rozmanitá - nie do počtu, ale skôr do jej zloženia. Zvážte, či pri komunikácii využiť racionálnu komunikáciu, alebo sa skôr zamerať na emócie, alebo zvoliť rozdielny prístup pre rôzne časti cieľovej skupiny. Pri komunikácii prosím dbajte na to, aby telesne znevýhodnení ľudia, resp. telesne znevýhodnení športovci boli vykresľovaní ako plnohodnotná súčasť slovenskej spoločnosti. (Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky je na Slovensku cez 148 000 občanov, ktorí sú telesne znevýhodnení).

ÚLOHA

Popíšte vaše rozmýšlanie, insighty, ideu, stratégiu a samotný návrh riešenia s využitím formátov a digitálnych médií/platforiem podľa uváženia a vhodnosti.

FORMA VÝSTUPU

  • Ppt/pdf – maximálny počet strán je limitovaný na 10 strán (vrátane úvodnej a záverečnej).
  • Vizuálny sumár kampane - BOARD (JPEG)

BRANDING

Súťažiaci do výstupov nevkladajú svoje meno ani meno alebo logo agentúry, v ktorej pracujú. 

K dispozícii máte logo SZTPS.

------------------------------------------------

VIZUÁLNY OBSAH

Vzhľadom na práva duševného vlastníctva je povolené používať iba vizuálny obsah z webovej stránky partnera súťaže Isifa - Shutterstock https://premier.shutterstock.com/ . Pre každý tím je služba fotobanky dostupná bezplatne po celú dobu trvania súťaže, a to výhradne pre účely súťaže. Obsah je povolené ukladať a zdieľať len s členmi súťažného tímu. Nie je povolené obsah sťahovať, zdieľať ani využívať mimo súťaže či po jej skončení. V prípade zistenia porušenia týchto zásad bude partner súťaže postupovať podľa platných Pravidiel a podmienok spoločnosti Shutterstock. 

Každý súťažný tím dostane emailom invitation link na individuálny prístup (vždy iba jeden z tímu).


V prípade problémov so Shutterstock kontaktujte:
Adéla Jakoubková
Authorised Reseller of Shutterstock
mobile: +420 605 229 224
email: ajakoubkova@shutterstock-reseller.com

 

 logo Shutterstock