Pravidlá Young Lions Slovakia 2019

Organizátor súťaže
Organizátorom súťaže je spoločnosť Ad Awards Association, s.r.o., ktorá je reprezentantom prestížneho reklamného festivalu Cannes Lions na Slovensku, Klub reklamných agentúr Slovenska, ADC Slovakia a odborný mesačník Stratégie. 

Partnermi súťaže sú Asociácia mediálnych agentúr Slovensko,  Orange Slovensko, Telekom Slovensko,  VÚB banka a Slovenská sporiteľňa. 

O súťaži

Cieľom súťaže je podpora mladých profesionálov z oblasti reklamy, marketingu, PR, umenia a dizajnu. Súťaž Young Lions Slovakia je národným kolom súťaže Young Lions, ktorá je každoročne súčasťou medzinárodného festivalu Cannes Lions. Víťazstvo v národnom kole Young Lions Slovakia 2019 slúži ako nominácia do medzinárodného kola Young Lions 2019 v rámci festivalu Cannes Lions, ktorý sa uskutoční 17. – 21. júna 2019. Víťazným tímom v jednotlivých kategóriách sú organizátormi a partnermi súťaže hradené cestovné náklady, náklady na ubytovanie a tiež náklady spojené so vstupom na festival. 

Súťaž Young Lions Slovakia 2019 je otvorená pre mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 21. júna 1988 a neskôr). Súťaží sa v dvojčlenných tímoch, pričom každý člen tímu musí byť  zamestnancom spoločnosti, alebo vlastniť spoločnosť, ktorá vykonáva svoju činnosť v oblasti reklamy, marketingu, PR, umenia alebo dizajnu na území Slovenskej republiky. 

Ak je tak uvedené v podmienkach konkrétnej kategórie Young Lions Slovakia 2019, súťaže sa môžu zúčastniť aj freelanceri. Súťaž nie je otvorená pre študentov.

Dobrá znalosť angličtiny je podmienkou. Držiteľom licencie súťaže je organizátor festivalu Cannes Lions a zároveň organizátor medzinárodného Young Lions. Národné kolo súťaže, Young Lions Slovakia, je postavené na tých istých princípoch ako medzinárodné kolo, jeho pravidlá však môžu byť prispôsobené lokálnym podmienkam. 

Termín zverejnenia zadaní

Platí, že zadanie je tajné až do momentu jeho zverejnenia. Termín zverejnenia zadaní pre jednotlivé kategórie je uvedený na stránke súťaže spolu s podmienkami pre tieto kategórie. Od zverejnenia zadania majú tímy obmedzený čas na jeho vypracovanie a prihlásenie riadne vypracovanej súťažnej práce do systému podľa technických parametrov uvedených pri každej kategórii samostatne. Po uzavretí systému nie je možné prihlásené práce meniť, opravovať ani dopĺňať.

Súťažiaci

-          Súťažiť môžu mladí profesionáli do 30 rokov (narodení 21. júna 1988 a neskôr).

-          Súťaži sa v dvojčlenných tímoch.

-          Podmienkou zaradenia práce do hodnotenia úhrada registračného poplatku vo výške 100 eur za tím pre každú kategóriu do termínu 27. marca.

-          Tímy môžu súťažiť vo viacerých kategóriách súčasne v prípade, že spĺňajú podmienky pre účasť v tej-ktorej kategórii.

-          Tímy môžu v rámci jednej kategórie odovzdať iba jednu súťažnú prácu

-          Študenti sa nemôžu súťaže zúčastniť.

-          Súťaže v kategóriách Print, Design, Digital a Film sa môžu zúčastniť aj freelanceri.

-          V každej kategórii môže byť vybraný iba jeden víťazný tím, ktorý bude reprezentovať Slovensko v medzinárodnom kole Young Lions 2019 na festivale Cannes Lions 2019.

-          Jeden tím a jeden súťažiaci môže reprezentovať Slovensko v medzinárodnom kole Young Lions 2019 iba v jednej kategórii. Ak tím alebo súťažiaci zvíťazí v národnom kole v dvoch kategóriách, vyberie si iba jednu kategóriu za ktorú bude súťažiť a v druhej do Cannes pocestuje tím z druhého miesta.

-          O víťazoch rozhoduje odborná porota zložená z kmeňových porotcov, špecialistov pre danú kategóriu a zástupcov partnera či tvorcu zadania.

Otvorené kategórie

Súťaž Young Lions Slovakia  otvára v roku 2019 tieto kategórie: Print, Design, Film, Marketers, PR, Media a Digital.

PRINT

Kto sa môže prihlásiť?

Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 21. júna 1988 a neskôr), ktorí pracujú v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí.

Aké je zadanie?

Výzvou je vytvoriť printový vizuál. 

DESIGN

Kto sa môže prihlásiť?

Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 21. júna 1988 a neskôr), ktorí pracujú v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí. 

Aké je zadanie?

Výzvou je vytvoriť novú identitu značky svetového formátu. Navrhnúť:

- logo

- vizitky

- template pre prezentácie

- Fb cover

- template pre Fb posty 

FILM

Kto sa môže prihlásiť?

Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 21. júna 1988 a neskôr), ktorí pracujú v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí. 

Aké je zadanie?

Výzvou je vytvoriť krátky 60-sekundový online film.

MARKETERS

Kto sa môže prihlásiť?

Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 21. júna 1988 a neskôr), ktorí pracujú na marketingovom oddelení na strane klientov.

Aké je zadanie?

Výzvou je využiť potenciál značky a vypracovať zadanie na kampaň pre kreatívnu agentúru s využitím produktu, aktivity alebo služby, ktorú si súťažiaci sami vymyslia. A teda vytvoriť:

- brief pre kreatívnu agentúru (max. 2 strany)

- produkt, aktivitu alebo službu, ktorá korešponduje s identitou značky, pre ktorú súťažiaci pracujú a ktorá inovatívne rieši zadaný problém - prezentácia stratégie a idey v PPT (max. 10 slidov)

PR

Kto sa môže prihlásiť?

Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 21. júna 1988 a neskôr), ktorí pracujú v PR agentúre, v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí.

Aké je zadanie?

Výzvou je vytvoriť inovatívnu PR stratégiu:

- prezentácia stratégie v PPT (max. 10 slidov)

- krátke zhrnutie, ktoré by malo obsahovať popis východiskových bodov, situácie, cieľov, stratégie, kreatívnej idey i exekúcie (max. 300 slov)

MEDIA

Kto sa môže prihlásiť?

Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 21. júna 1988 a neskôr), ktorí pracujú v mediálnej agentúre alebo na mediálnom oddelení kreatívnej agentúry. Kategória nie je otvorená pre mladých profesionálov z mediálnych oddelení na strane klientov.

Aké je zadanie?

Výzvou je vytvoriť inovatívnu mediálnu stratégiu:

- prezentácia stratégie v PPT (max. 10 slidov)

- krátke zhrnutie, ktoré by malo obsahovať popis východiskových bodov, situácie, cieľov, stratégie, kreatívnej idey i exekúcie (max. 300 slov)

Harmonogram súťaže:
  7. marca - zverejnenie zadania Design

11. marca - zverejnenie zadanie Digital

14. marca - zverejnenie zadania Film a Marketers

21. marca - zverejnenie zadania PR

25. marca - zverejnenie zadanie PRINT

  1. apríla -  zasadnutie odbornej poroty

  2. apríla - zverejnenie shortlistovaných prác a kontaktovanie tímov

  4. apríla - verejné prezentácie shortlistov v KC Dunaj

  4. apríla - vyhlásenie víťazov v KC Dunaj

17. júna - 21. júna - medzinárodné kolo Young Lions v rámci festivalu Cannes Lions 2019

Diskvalifikácia
Porota Young Lions Slovakia 2019 má právo vylúčiť zo súťaže také práce, ktoré podporujú násilie a nevraživosť voči iným národnostným menšinám, inej sexuálnej orientácii, rasovej, náboženskej či sociálnej príslušnosti alebo iným politickým názorom. Zadania musia byť vypracované s ohľadom na etiku reklamy.

Originalita
Súťažiaci sú povinní využívať pri práci na zadaniach iba svoje vlastné znalosti, zručnosti a schopnosti. Prihlásením práce do súťaže zároveň čestne prehlasujú, že nezneužili žiadne autorské práva iných subjektov či iných autorov a že práca je ich originálnym dielom. V prípade opodstatneného podozrenia organizátora či člena poroty, že boli v práci porušené autorské práva iného subjektu alebo autora, bude práca zo súťaže vylúčená.

Hodnotiace kritéria

Základnými hodnotiacimi kritériami vo všetkých kategóriách súťaže sú: kreativita – originalita  – a exekúcia.

Verejné prezentácie shortlistov

Tímy, ktoré postúpia na shortlist, svoje práce odprezentujú priamo pred odbornou porotou v štvrtok 4.  apríla v KC Dunaj(platí pre kategórie PR, Film, Marketers a Media). Organizátori odporúčajú prezentovať v anglickom jazyku.

Vyhlásenie víťazov

Víťazi budú vyhlásení vo štvrtok 4.  apríla 2019 v KC Dunaj.

Výhra
Víťazné tímy pocestujú na najväčší reklamný festival Cannes Lions 2019 (17. - 21. júna 2019), kde budú reprezentovať Slovensko v medzinárodnom kole Young Lions 2019 v danej kategórii. Cestu, ubytovanie i vstupenky na festival hradia organizátori súťaže Klub reklamných agentúr Slovenska, ADC Slovensko a odborný mesačník Stratégie a tiež partneri súťaže Orange Slovensko, VÚB banka, Slovenská sporiteľňa, Asociácia mediálnych agentúr a Slovak Telekom.

Zverejnenie výsledkov
Výsledky súťaže Young Lions Slovakia 2019 budú zverejnené na stránke súťaže www.younglions.sk. O výsledkoch súťaže budú informované aj média.

Záverečné ustanovenia

Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľujú organizátorovi  výhradnú licenciu na celé trvanie majetkových práv k dielu vytvorenému v rámci súťaže a organizátor je oprávnený postúpiť udelenú licenciu na tretiu osobu, ako aj udeľovať k dielu sublicencie.