BRIEF Young Lions Slovakia 2019 kategória Marketers

BRIEF

Cannes Young Lions 2019

kategória MARKETERS 

EKOnomicky a EKOlogicky 

KLIENT alebo KLIENTKA 

Keďže cieľom je napísať zadanie pre reklamnú agentúru, klientom či klientkou ste vy, resp. značka/spoločnosť, pre ktorú pracujete. Predpokladom je, aby ste dôkladne poznali jej DNA, hodnoty, víziu, marketingovú stratégiu, produkty a služby (pre jednoduchosť ďalej len „vaša“ značka/spoločnosť).

BRIEF 

Vypracujte zadanie pre kreatívnu agentúru na kampaň, ktorá odkomunikuje spojenie vašej značky s témou cirkulárnej ( obehovej) ekonomiky a prístupu k zdrojom.  

Vytvorte ideu nápad ako vo vašej firme upozorniť na túto tému, buď tým, že spropagujete iniciatívu, ktorú už robíte, alebo prídete s inováciou.  

Okrem ukážkovo spracovaného briefu je úlohou vás marketérov a marketérok vymyslieť, ako by vaša značka mohla túto tému aktívne podporiť, či už prostredníctvom špeciálneho produktu, služby, alebo aktivity tak, aby to súčasne podporovalo hodnoty značky.

INSIGHT

 „Dobrý ekodizajn výrobkov a služieb, ino­vácie a návrat materiálov späť do výroby môžu priniesť firmám veľké úspory. Práve na to, by sa fir­my mali čoraz viac sústrediť.“

SITUÁCIA

Opravujme, obnovujme, zdieľajme, recyklujme a opätovne využívajte všetky existujúce výrobky či materiály. Snažme sa využiť prírodné zdroje efektívnejšie, vytvorme pracovné príležitosti pre inovátorov. Aplikovaním princípov obehovej ekonomiky môžeme našim firmám zabezpečiť dlhodobý rast.

Podľa informácií Európskej Komisie (EK) môže lepší eko dizajn produktov( služieb), predchádzanie tvorby odpadov či opätovný návrat materiálov do výroby priniesť podnikom v EÚ úspory až do výšky 600 miliárd eur. Zvýšenie efektivity využitia zdrojov o 30 % by zároveň krajinám mohlo do roku 2030 zvýšiť HDP o 1 % a zároveň vytvoriť dva milióny nových pracovných miest.  

Princípy obehovej ekonomiky možno využiť v každom odvetví, nezáleží na tom, či vyrábate plienky, staviate domy, spravujete zákazníkom bankové účty alebo predávate potraviny či elektrinu.

Princípy cirkulárneho prístupu motivujú firmy v tom, aby nevyrábali len menej škodlivé produkty, ale aj také, ktoré zlepšujú prostredie okolo nás. Hoci sa často biznis orientuje lineárnym smerom, je veľké množstvo príkladov firiem, ktoré sa snažia viac obnovovať, recyklovať a opätovne využívať existujúce materiály alebo dostať odpad späť do výroby.

 „Keď niečo, čo nám už neslúži, vyhodíme do odpadkového koša, málokedy si uvedomíme, že daný materiál má stále svoju cenu. Európska únia zverejnila štatistiku, ktorá hovorí, že ak by odpad vyprodukovaný v EÚ využívali vo výrobe ďalšie firmy, mohli by sme ušetriť 1,4 miliardy eur ročne.“

Aj na Slovensku už niekoľko spoločností zaviedlo princípy obehovej ekonomiky do praxe.

Prečo by sa mali firmy zaujímať o obehovú ekonomiku ?

Obehová ekonomika predstavuje novú alternatívu k tradičnej lineárnej ekonomike postavenej na vzorcoch „vy­robiť – spotrebovať – zlikvidovať“. Vďaka obehu materiálov v ekonomike môžeme udržať zdroje vo výrobnom procese tak dlho, ako sa len dá a získať z nich maximum hodnoty počas používania. Vyrábať s menším dopadom na životné prostredie a vyhodnocovať vplyv produktov počas celého životného cyklu už vo fáze dizajnu produk­tov je však len prvým krokom.

Odpad chápať ako surovinu

Energiu využívať z obnoviteľných zdrojov, optimalizovať jej využitie

Dizajn výrobkov pripraviť tak, aby sa neškodiace materiály mohli vrátiť do výroby

Navrhovať produkty ako materiálové banky

Výrobok by mal mať prínos pre človeka i životné prostredie

ODOZVA

Výsledkom kampane vašej spoločnosti by mal byť zvýšený záujem verejnosti, ako aj zástupcov zamestnávateľov a zamestnávateliek i vašich klientov o tému cirkulárnej ekonómie.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Vašou cieľovou skupinou sú – ľudia vo veku od 18 do 34 rokov tiež nazývaní „Generácia Y” alebo „digitálna generácia”. Táto skupina ľudí tvorí na Slovensku až 24 percent celkovej populácie a bude v blízkej budúcnosti rozhodovať o smerovaní našej krajiny.

Práve táto heterogénna skupina ľudí je otvorená novým pohľadom v akejkoľvek forme, sú to flexibilní, voči svetu otvorení a dobre kooperujúci tímoví hráči a hráčky, zaujímajú sa o spoločnosť, komunitu a verejný život okolo seba. Práve na túto, zodpovednú tvár mileniálov a mileniálok by mala kampaň apelovať. 

MANDATORY

Produkt, služba, event či iná aktivita vašej spoločnosti, ktorú vymyslíte na podporu zvýšenia povedomia o cirkulárnej ekonómii, musí korešpondovať jednak s DNA vašej spoločnosti, ako aj s princípmi cirkulárnej ekonómie. 

Možno na záver a čo s tým má VUB banka , okrem toho, že je partnerom kategórie ? 

VUB BANKA je člen skupiny Intesa Sanpaolo’s , skupina sa témou a podporou cirkulárnej ekonómie zaoberá už viac ako 10 rokov. Veríme, že podpora udržateľného rozvoja je jedinou cestou pre firmy a našu planétu. 

The circular economy is one of the most important new development frameworks, enhancing companies’ resilience and changing their business models. Intesa Sanpaolo wants to support its customers’ growth through the adoption of innovative solutions. This is the main added value that Intesa Sanpaolo can give to the circular economy transition”