BRIEF Young Lions Slovakia 2019 kategória FILM

BRIEF

Cannes Young Lions 2019

kategória FILM

„DOBRÝ SUSED”

KLIENT

Vaším klientom je Nadácia VÚB. Nadácia si uvedomuje dôležitosť existencie dobrých susedských vzťahov a trend budovania komunít naprieč rôznymi oblasťami. Váži si ochotu ľudí spojiť sa, aby spoločne vytvorili niečo krásne a užitočné. Preto sa vo svojej stratégii rozhodla zamerať na podporu komunít cez vlastné aktivity a programy „Zamestnanecké granty“, „Komunitné granty“, ale aj partnerské spolupráce napr. s organizáciami PUNKT (Dobrý trh) a Nadácia Cvernovka (kultúrno-kreatívne centrum Nová Cvernovka).

BRIEF

Urobte krátky, maximálne 60-sekundový online film, ktorý bude vašich rovesníkov inšpirovať k tomu, aby sa zamysleli nad dôležitosťou budovania komunít, a bude ich motivovať k vytváraniu dobrého susedstva okolo nich.

INSIGHT

V dnešnej digitálnej a uponáhľanej dobe sa akosi stále čoraz viac odcudzujeme a nemáme čas zastaviť sa, pomôcť si navzájom, venovať svoj čas či energiu. A pritom vytvoriť niečo, čo prospeje nielen vám, ale aj ostatným je také jednoduché. Treba len motiváciu, spojiť sily s priateľmi, susedmi alebo ľuďmi s rovnakými záujmami, dať hlavy dokopy, venovať svoj čas, skúsenosti či odborné poznatky. Čo financie? Tie nie sú problém. V dnešnej dobe je veľa organizácií, ktoré na komunitné projekty poskytujú granty v rôznych výškach. Jednou z nich je aj Nadácia VÚB.

SITUÁCIA

Komunita. Pojem komunita v súčasnosti počujeme odvšadiaľ. Komunitné plánovanie, komunitný priestor, komunitné centrá, komunitný rozvoj,... Ale čo to vlastne je? Pre niekoho stretávanie sa s ľuďmi, pre iného spolunažívanie, pre všetkým vzájomná pomoc a to nielen v rámci komunity, ale aj medzi komunitami navzájom.

Kým na západ od nás je komunita v centre uvažovania v politike, či už v pozitívnom alebo negatívnom význame, u nás tento koncept chýba. Podľa humánneho geografa Pavla Šušku sa slovo komunita v našich zákonoch alebo strategických plánoch miest ani nevyskytuje. Dnes však vidíme živé kolektívy mladých ľudí, profesionálov či nadšencov, mnohých so zahraničnou skúsenosťou, ktorí svojou činnosťou prispievajú k budovaniu lepšieho prostredia.

Zmenu priniesol postupný vývoj na mestskej aktivistickej scéne. Príklady projektov ako Mestské zásahy, Aliancia Stará Tržnica, Dobrý trh alebo Nová Cvernovka ukazujú, že činnosť komunít spočíva aj v aktívnom pretváraní priestorov alebo nastavovaní verejných politík. Na riziká komunitného prístupu upozorňuje P. Šuška: „Od komunít nemôžeme očakávať, že budú automaticky progresívne či inkluzívne. Spomeňme si na organizovaný protest proti dennému centru pre ľudí bez domova v Bratislave či postoj komunity proti stacionáru pre týrané ženy v Prešove.”

SPRÁVA

Vytvárať komunity a rozvíjať dobré susedstvo je základom fungujúcej spoločnosti. Poukážte na tento fakt spôsobom, ktorý vzbudí vo vašich rovesníkoch záujem o túto tému a bude ich inšpirovať k zlepšovaniu súčasného stavu.

ODOZVA

Očakávaným efektom filmu je vytvoriť verejnú diskusiu na tému dôležitosti vytvárania komunít a rozvoja dobrého susedstva a zároveň angažovať mladých ľudí, aby uchopili túto tému cez vlastný príklad i cez jeho zdieľanie na sociálnych médiách.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Vašou cieľovou skupinou sú mileniáli – ľudia vo veku medzi 18 až 34 rokov, nazývaní aj „Generácia Y” alebo „digitálna generácia”. Táto skupina ľudí tvorí na Slovensku až 24 percent celkovej populácie a bude v blízkej budúcnosti rozhodovať o smerovaní našej krajiny.

Práve táto heterogénna skupina ľudí je otvorená novým formám spoluprác a vytvárania priestoru, kde sa radi stretávajú a vytvárajú aktívne susedstvo. I keď sú to, na jednej strane do seba zahľadení a príliš sebavedomí hedonisti a hedonistky, ktorých jediným cieľom je užívať si život, na druhej strane sú to flexibilní, voči svetu otvorení a dobre kooperujúci tímoví hráči a hráčky, zaujímajú sa o spoločnosť, o komunitu a verejný život okolo seba. Práve na túto, zodpovednú tvár mileniálov a mileniálok by mal film apelovať.

TONE OF VOICE

Film by mal byť veľmi ľudský, uveriteľný, bez zbytočných skrytých zmyslov a zadných plánov. Jednoduchosť a priamočiarosť výpovede sú kľúčové. To, či správu dopravíte recipientovi alebo recipientke cez epický, emotívny a empatický príbeh, alebo cez surovú, realistickú výpoveď, je na vás. Dôležitý je end efekt: vzbudiť v ľuďoch záujem o tému vytvárania komunít a rozvoja dobrého susedstva.

Vizuálny obsah

Vzhľadom na práva duševného vlastníctva je povolené používať iba vizuálny obsah z webovej stránky partnera súťaže Isifa - Shutterstock https://premier.shutterstock.com/

. Pre každý tím je služba fotobanky dostupná bezplatne po celú dobu trvania súťaže, a to výhradne pre účely súťaže. Obsah je povolené ukladať a zdieľať len s členmi súťažného tímu. Nie je povolené obsah sťahovať, zdieľať ani využívať mimo súťaže či po jej skončení. V prípade zistenia porušenia týchto zásad bude partner súťaže postupovať podľa platných Pravidiel a podmienok spoločnosti Shutterstock.

V prípade problémov so Shutterstock kontaktujte:

Vojtěcha Trávníčka: + 420 602 117 041, vojtech.travnicek@isifa.com

Prihlasovacie údaje

Username: Janik_33   Password: YoungLion