Informácia dotknutej osobe k poskytovaniu a ochrane jej osobných údajov

Táto informácia k poskytovaniu a ochrane osobných údajov sa vzťahuje na vaše osobné údaje, v prípade ak ste registrátorom do našich súťaží alebo podujatí.

Prevádzkovateľmi osobných údajov / poskytovateľmi služby je

Ad Awards Association, s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, IČO: 35743794,  DIČ: 2020230014, IČ DPH: SK2020230014

Záujemca / účastník  (poskytovateľ osobných údajov) je fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá sa vyplnením a zaslaním registračného formuláru na web stránke www.younglions.sk zaregistrovala k účasti v súťaži Young Lions. 

ÚČel spracovania osobných údajov a právny základ ich spracovania

(Prečo spracúvame vaše osobné údaje)

Konkrétnymi účelmi spracovania vašich osobných údajov sú:

  • vykonanie platnej registrácie do súťaže
  • zúčtovanie platieb
  • nevyhnutná komunikácia medzi prevádzkovateľom a záujemcom, ako napríklad informovanie o organizačných zmenách v súvislosti so súťažou a podujatím
  • zasielanie informácie o najbližších eventoch a súťažiach organizovaných spoločnosťou Ad Awards Association
  • fotografovanie v priebehu podujatia za účelom informovania o súťaži a jeho ďalšej propagácii (fotografie z podujatia môžu byť použité na sociálnych sieťach, či web stránkach, ktoré administruje Ad Awards Association, prípadne v rámci výročných správ či iných dokumentoch, ktoré informujú o ich činnosti).

Právnym základom spracúvania osobných údajov je predovšetkým spracúvanie na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľov.

Aké osobné údaje spracovávame:

Ad Awards Association spracúva len také údaje, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli naplniť naše ciele a zabezpečovať predmet našej činnosti a v takom rozsahu, ktorý je potrebný na naplnenie konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov, ktorý je špecifikovaný vyššie.

Konkrétne spracúvame údaje v rozsahu:

Meno a priezvisko kontaktnej fyzickej osoby, rodné číslo a adresu bydliska. V prípade právnickej osoby názov a sídlo spoločnosti, poštová adresa, fakturačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH- ak je platiteľom DPH).

PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

(Kto má prístup k vašim údajom a ako ich uchovávame)

Ad Awards Association vedie automatizovaný záznam vašich osobných údajov a vaše osobné údaje uchováva v databáze účastníkov súťaže a podujatia.

Osoby, ktoré majú prístup k vašim osobným údajom:

1. Vybraný zamestnanec Ad Awards Association, zodpovedný za organizáciu súťaže a podujatia a komunikáciu s účastníkmi

2. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad zamestnanci vybranej externej spoločnosti, ktorá  Ad Awards Association poskytuje externé IT služby a technicky spravuje webovú stránkua www.younglions.sk, súčasťou ktorej je okrem iného aj registračný formulár,  účtovná firma za účelom spracovania platieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi a/alebo v súlade s podmienkami spolupráce, prípadne obchodnými podmienkami;

Ad Awards Association využíva primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu pred neoprávneným alebo protiprávnym spracovaním osobných údajov a / alebo proti náhodnej strate, zmene, zverejneniu alebo prístupu alebo náhodnému alebo nezákonnému zničeniu alebo poškodeniu osobných údajov. Tieto opatrenia sú zamerané na zabezpečenie pretrvávajúcej integrity a dôvernosti osobných údajov, vrátane zabezpečenia bezpečnosti ich spracovania.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

(Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať)

Osobné údaje budeme spracúvať a uchovávať počas doby organizácie súťaže a podujatie okrem prípadu, kedy dotknutá osoba požiada o zmazanie osobných údajov. Vaše osobné údaje si ponecháme v daňových a účtovných záznamoch až do uplynutia platnosti záväzkov vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

(Aké máte práva)

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov nižšie uvedené práva.

a) Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak sa osobné údaje spracúvajú má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami o účele spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov, o práve na opravu osobných údajov, ich vymazanie, obmedzenie alebo namietanie ich spracúvania, ďalej o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu a tiež informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

b) Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ opravil nesprávne osobné údaje (napr. pri zmene priezviska, trvalého pobytu a pod.) alebo doplnil neúplné osobné údaje.

c) Právo na výmaz osobných údajov (Právo byť zabudnutý)

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ vymazal jej osobné údaje, ak sú splnené zákonné predpoklady na výmaz (napr. osobné údaje už nie sú potrebné na stanovený účel, po odvolaní súhlasu a pod.). Právo na výmaz osobných údajov Dotknutá osoba nemá napr. ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, za účel archivácie, na splnenie si zákonnej povinnosti a pod.

d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov na najnevyhnutnejšie zákonné dôvody (napr. ak Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia).

e) Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené ďalšie zákonné požiadavky. Uplatnením tohto práva nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov.

f) Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, pokiaľ Prevádzkovateľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania.

g) Právo odvolať súhlas

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

h) Právo podať návrh na začatie konania

Dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach, má právo podať sťažnosť alebo iný podnet vo veci spracúvania osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

V záujme ochrany vašich osobných údajov je snahou Ad Awards Association v tejto veci s vami spolupracovať a to aj v prípade riešenia sťažností alebo obáv o bezpečnosť súkromia. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto informácie alebo chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás prosím prostredníctvom:

e-mailu silvia.cyprichova@kras.sk, alebo telefonicky na čísle 0907 025 752 alebo písomne na adresu Ad Awards Association: Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava. 

Tieto informácie budú pravidelne aktualizované. Uvedené znenie je platné a účinné odo dňa 15.4.2021