Pravidlá Young Lions Slovakia 2021

Súťaž Young Lions Slovakia 2021 je otvorená pre mladých profesionálov do 31 rokov (narodení 25. júna 1989 a neskôr), ktorí môžu súťažiť v 7 kategóriách: DESIGN, DIGITAL, FILM, MARKETERS, MEDIA, PR, PRINT.

Súťaží sa v 2-členných tímoch, pričom každý člen tímu musí byť zamestnancom spoločnosti, alebo vlastniť spoločnosť, ktorá vykonáva svoju činnosť v oblasti reklamy, marketingu, PR, umenia alebo dizajnu na území Slovenskej republiky. V kategóriách DESIGN, DIGITAL, FILM a PRINT môžu súťažiť aj freelanceri.
Súťaž nie je otvorená pre študentov. Podmienkou v súťaži je dobrá znalosť anglického jazyka. 

 

VÝHRA

Víťazné tímy postúpia do medzinárodného kola súťaže Young Lions Competition 2021, kde budú reprezentovať Slovensko v danej kategórií.

Súťažiaci dostanú priestor zmerať si svoje sily online a za rovnakých podmienok v svetovej konkurencii. Získajú prémiovú skúsenosť z prestížnej súťaže a "vystreliť" svoju kariéru v reklamnom biznise. Organizátor spolu s partnermi súťaže sponzoruje náklady na účasť v medzinárodnom kole súťaže (registračný poplatok) vrátane digital passu na konferenciu Cannes Lions Live, ktorá sa uskutoční 21.-25. júna 2021 a ročného Lions Membership. 

 

HARMONOGRAM SÚŤAŽE

16. apríla - 7. mája
>>> registrácie súťažných tímov do súťaže a jej jednotlivých kategórií - registrovať sa do kategórie je možné až do termínu zverejnenia zadania na webstránke podľa oficiálneho timeplanu, t.j. do poslednej kategórie PRINT až do 7. mája 2021 do 8:59 hod.

3. mája - 8. mája 2021
>>> zverejňovanie zadaní v jednotlivých kategóriách a práca súťažných tímov na zadaniach (termíny zverejnenia zadaní v jednotlivých kategóriách sú uverejnené na podstránke Kategórie)

10. mája 2021
>>> 1. zasadnutie poroty, zverejnenie shortlistovaných prác a kontaktovanie tímov

12. mája 2021
>>> verejné prezentácie shortlistovaných prác súťažnými tímami (online) v kategóriách DIGITAL, MARKETERS, MEDIA, PR
>>> 2. zasadnutie poroty, udelenie ocenení BRONZE, SILVER, GOLD v jednotlivých kategóriách a vyhlásenie víťazov Young Lions Slovakia 2021

24. mája - 14. júna 2021
>>> medzinárodné kolo súťaže Young Lions Competition 2021 (online)

21. - 25. júna 2021
>>> medzinárodný reklamný festival Cannes Lions Live (online)

 

KRITÉRIÁ PRE SÚŤAŽIACICH

 • Súťažiť môžu mladí profesionáli do 31 rokov (narodení 25. júna 1989 a neskôr) v 2-členných tímoch.
 • Tímy môžu súťažiť vo viacerých kategóriách súčasne (v prípade, že spĺňajú podmienky pre účasť v tej-ktorej kategórii), ale v rámci jednej kategórie môžu odovzdať iba jednu súťažnú prácu.
 • Súťaže v kategóriách Print, Design, Digital a Film sa môžu zúčastniť aj freelanceri.
 • Študenti sa súťaže Young Lions Slovakia 2021 zúčastniť nemôžu.
 • Podmienkou zaradenia práce do hodnotenia je úhrada registračného poplatku vo výške 20 eur za súťažný tím pre každú kategóriu do termínu zverejnenia zadania podľa timeplanu, viď. nižšie.
 • V každej kategórii môže byť vybraný iba jeden víťazný tím, ktorý bude reprezentovať Slovensko v medzinárodnom kole Young Lions Competition 2021.
 • Jeden tím a jeden súťažiaci môže reprezentovať v medzinárodnom kole Young Lions Competition 2021 iba v jednej kategórii. Ak tím alebo súťažiaci zvíťazí v národnom kole Young Lions Slovakia 2021 v dvoch kategóriách, vyberie si iba jednu kategóriu za ktorú bude súťažiť a v druhej bude súťažiť tím umiestnený na druhej priečke.

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE A TERMÍNY ZVEREJNENIA ZADANÍ

Young Lions Slovakia otvára v roku 2021 súťaž v kategóriách: DESIGN, DIGITAL, FILM, MARKETERS, MEDIA, PR, PRINT. 

Zadania v jednotlivých kategóriách sú tajné až do momentu ich zverejnenia. Termín zverejnenia zadaní pre jednotlivé kategórie sú uvedené na podstránke Kategórie spolu s podmienkami pre tieto kategórie. Od zverejnenia zadania majú tímy obmedzený čas (24 hodín) na jeho vypracovanie a prihlásenie riadne vypracovanej súťažnej práce do systému podľa technických parametrov uvedených pri každej kategórii samostatne. Po uzavretí systému nie je možné prihlásené práce meniť, opravovať ani dopĺňať.

 

KATEGÓRIA DÁTUM DEŇ ČAS EVENT
DIGITAL 3. mája 2021 pondelok 9:00 START (brief)
4. mája 2021 utorok 9:00 FINISH (deadline)
         
MEDIA 4. mája 2021 utorok 9:00 START (brief)
5. mája 2021 streda 9:00 FINISH (deadline)
         
FILM 5. mája 2021 streda 9:00 START (brief)
6. mája 2021 štvrtok 9:00 FINISH (deadline)
MARKETERS 5. mája 2021 streda 9:00 START (brief)
6. mája 2021 štvrtok 9:00 FINISH (deadline)
         
PR 6. mája 2021 štvrtok 9:00 START (brief)
7. mája 2021 piatok 9:00 FINISH (deadline)
DESIGN 6. mája 2021 štvrtok 9:00 START (brief)
7. mája 2021 piatok 9:00 FINISH (deadline)
         
PRINT 7. mája 2021 piatok 9:00 START (brief)
8. mája 2021 sobota 9:00 FINISH (deadline)

 

 PRINT

 • Výzvou je vytvoriť printový vizuál. 
 • Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 31 rokov (narodení 25. júna 1989 a neskôr), ktorí pracujú v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí.

 DESIGN

 • Výzvou je vytvoriť novú identitu značky svetového formátu.
 • Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 31 rokov (narodení 25. júna 1989 a neskôr), ktorí pracujú v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí. 

FILM

 • Výzvou je vytvoriť krátky 60-sekundový online film.
 • Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 31 rokov (narodení 25. júna 1988 a neskôr), ktorí pracujú v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí. 

 MARKETERS

 • Výzvou je využiť potenciál značky a vypracovať zadanie na kampaň pre kreatívnu agentúru s využitím produktu, aktivity alebo služby, ktorú si súťažiaci sami vymyslia.
 • Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 31 rokov (narodení 25. júna 1989 a neskôr), ktorí pracujú na marketingovom oddelení na strane klientov.

 PR

 • Výzvou je vytvoriť inovatívnu PR stratégiu.
 • Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 31 rokov (narodení 25. júna 1989 a neskôr), ktorí pracujú v PR agentúre, v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí.

 MEDIA

 • Výzvou je vytvoriť inovatívnu mediálnu stratégiu.
 • Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 31 rokov (narodení 25. júna 1989 a neskôr), ktorí pracujú v mediálnej agentúre alebo na mediálnom oddelení kreatívnej agentúry. Kategória nie je otvorená pre mladých profesionálov z mediálnych oddelení na strane klientov.

DIGITAL

 • Výzvou je navrhnúť koncept digitálnej kampane. 
 • Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 31 rokov (narodení 25. júna 1989 a neskôr), ktorí pracujú v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí.

 

HODNOTENIE SÚŤAŽNÝCH PRÁC

>>> Hodnotiace kritéria
Základnými hodnotiacimi kritériami vo všetkých kategóriách súťaže sú: kreativita – originalita  – exekúcia. O víťazoch rozhoduje odborná porota zložená z kmeňových porotcov, špecialistov pre danú kategóriu a zástupcov partnera či tvorcu zadania.

>>> Originalita
Súťažiaci sú povinní využívať pri práci na zadaniach iba svoje vlastné znalosti, zručnosti a schopnosti. Prihlásením práce do súťaže zároveň čestne prehlasujú, že nezneužili žiadne autorské práva iných subjektov či iných autorov a že práca je ich originálnym dielom. V prípade opodstatneného podozrenia organizátora či člena poroty, že boli v práci porušené autorské práva iného subjektu alebo autora, bude práca zo súťaže vylúčená.

>>> Diskvalifikácia
Porota Young Lions Slovakia 2021 má právo vylúčiť zo súťaže také práce, ktoré podporujú násilie a nevraživosť voči iným národnostným menšinám, inej sexuálnej orientácii, rasovej, náboženskej či sociálnej príslušnosti alebo iným politickým názorom. Zadania musia byť vypracované s ohľadom na etickhttp://www.rpr.sk/sk/eticky-kodexý kódex reklamy.

>>> Verejné prezentácie shortlistov
Tímy, ktoré postúpia na shortlist, svoje práce odprezentujú priamo pred odbornou porotou (platí pre kategórie PR, Film, Marketers a Media). Organizátori odporúčajú prezentovať v anglickom jazyku.

>>> Vyhlásenie víťazov
Víťazi budú vyhlásení vo štvrtok 12. mája 2021.

>>> Zverejnenie výsledkov
Výsledky súťaže Young Lions Slovakia 2021 budú zverejnené na stránke súťaže www.younglions.sk. O výsledkoch súťaže budú informované aj média.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľujú organizátorovi výhradnú licenciu na celé trvanie majetkových práv k dielu vytvorenému v rámci súťaže a organizátor je oprávnený postúpiť udelenú licenciu na tretiu osobu, ako aj udeľovať k dielu sublicencie.

------------------------------------------------------------------------------------------
Organizátorom súťaže je spoločnosť Ad Awards Association, s.r.o., ktorá je reprezentantom prestížneho reklamného festivalu Cannes Lions na Slovensku, Klub reklamných agentúr Slovenska, ADC Slovakia a odborný mesačník Stratégie. 

Držiteľom licencie súťaže je organizátor festivalu Cannes Lions a zároveň organizátor medzinárodného Young Lions. Národné kolo súťaže, Young Lions Slovakia, je postavené na tých istých princípoch ako medzinárodné kolo, jeho pravidlá však môžu byť prispôsobené lokálnym podmienkam.