Pravidlá Young Lions Slovakia 2018

Organizátor súťaže
Organizátorom súťaže je spoločnosť Ad Awards Association, s.r.o., ktorá je reprezentantom prestížneho reklamného festivalu Cannes Lions na Slovensku, Klub reklamných agentúr Slovenska, ADC Slovakia a odborný mesačník Stratégie.

Partnermi súťaže sú O2 Slovensko, VÚB banka, Tatra Banka, Asociácia mediálnych agentúr Slovensko, Telekom Slovensko, Orange Slovensko.

O súťaži

Cieľom súťaže je podpora mladých profesionálov z oblasti reklamy, marketingu, PR, umenia a dizajnu. Súťaž Young Lions Slovakia je národným kolom súťaže Young Lions, ktorá je každoročne súčasťou medzinárodného festivalu Cannes Lions. Víťazstvo v národnom kole Young Lions Slovakia 2018 slúži ako nominácia do medzinárodného kola Young Lions 2018 v rámci festivalu Cannes Lions, ktorý sa uskutoční 18. – 22. júna 2018. Víťazným tímom v jednotlivých kategóriách sú organizátormi a partnermi súťaže hradené cestovné náklady, náklady na ubytovanie a tiež náklady spojené so vstupom na festival.

Súťaž Young Lions Slovakia 2018 je otvorená pre mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 22. júna 1987 a neskôr). Súťaží sa v dvojčlenných tímoch, pričom každý člen tímu musí byť zamestnancom spoločnosti, alebo vlastniť spoločnosť, ktorá vykonáva svoju činnosť v oblasti reklamy, marketingu, PR, umenia alebo dizajnu na území Slovenskej republiky. 

Ak je tak uvedené v podmienkach konkrétnej kategórie Young Lions Slovakia 2018, súťaže sa môžu zúčastniť aj freelanceri. Súťaž nie je otvorená pre študentov. 

Dobrá znalosť angličtiny je podmienkou. Držiteľom licencie súťaže je organizátor festivalu Cannes Lions a zároveň organizátor medzinárodného Young Lions. Národné kolo súťaže, Young Lions Slovakia, je postavené na tých istých princípoch ako medzinárodné kolo, jeho pravidlá však môžu byť prispôsobené lokálnym podmienkam.

Termín zverejnenia zadaní

Platí, že zadanie je tajné až do momentu jeho zverejnenia. Termín zverejnenia zadaní pre jednotlivé kategórie je uvedený na stránke súťaže spolu s podmienkami pre tieto kategórie. Od zverejnenia zadania majú tímy obmedzený čas na jeho vypracovanie a prihlásenie riadne vypracovanej súťažnej práce do systému podľa technických parametrov uvedených pri každej kategórii samostatne. Po uzavretí systému nie je možné prihlásené práce meniť, opravovať ani dopĺňať.

Súťažiaci

-          Súťažiť môžu mladí profesionáli do 30 rokov (narodení 22. júna 1987 a neskôr).

-          Súťaži sa v dvojčlenných tímoch.

-          Tímy môžu súťažiť vo viacerých kategóriách súčasne v prípade, že spĺňajú podmienky pre účasť v tej-ktorej kategórii.

-          Študenti sa nemôžu súťaže zúčastniť.

-          Súťaže v kategóriách Print, Design, Digital a Film sa môžu zúčastniť aj freelanceri.

-          V každej kategórii môže byť vybraný iba jeden víťazný tím, ktorý bude reprezentovať Slovensko v medzinárodnom kole Young Lions 2018 na festivale Cannes Lions 2018.

-          Jeden tím môže reprezentovať Slovensko v medzinárodnom kole Young Lions 2018 iba v jednej kategórii.

-          O víťazoch rozhoduje odborná porota zložená z kmeňových porotcov, špecialistov pre danú kategóriu a zástupcov partnera či tvorcu zadania.

Otvorené kategórie

Súťaž Young Lions Slovakia  otvára v roku 2018 tieto kategórie: Print, Design, Film, Marketers, PR, Media a Digital.

PRINT

Kto sa môže prihlásiť?

Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 22. júna 1987 a neskôr), ktorí pracujú v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí.

Aké je zadanie?

Výzvou je vytvoriť printový vizuál.

DESIGN

Kto sa môže prihlásiť?

Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 22. júna 1987 a neskôr), ktorí pracujú v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí.

Aké je zadanie?

Výzvou je vytvoriť novú identitu značky svetového formátu. Navrhnúť:

- logo

- vizitky

- template pre prezentácie

- Fb cover

- template pre Fb posty

FILM

Kto sa môže prihlásiť?

Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 22. júna 1987 a neskôr), ktorí pracujú v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí.

Aké je zadanie?

Výzvou je vytvoriť krátky 60-sekundový online film.

MARKETERS

Kto sa môže prihlásiť?

Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 22. júna 1987 a neskôr), ktorí pracujú na marketingovom oddelení na strane klientov.

Aké je zadanie?

Výzvou je využiť potenciál značky a vypracovať zadanie na kampaň pre kreatívnu agentúru s využitím produktu, aktivity alebo služby, ktorú si súťažiaci sami vymyslia. A teda vytvoriť:

- brief pre kreatívnu agentúru (max. 2 strany)

- produkt, aktivitu alebo službu, ktorá korešponduje s identitou značky, pre ktorú súťažiaci pracujú a ktorá inovatívne rieši zadaný problém - prezentácia stratégie a idey v PPT (max. 10 slidov)

PR

Kto sa môže prihlásiť?

Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 22. júna 1987 a neskôr), ktorí pracujú v PR agentúre, v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí.

Aké je zadanie?

Výzvou je vytvoriť inovatívnu PR stratégiu:

- prezentácia stratégie v PPT (max. 10 slidov)

- krátke zhrnutie, ktoré by malo obsahovať popis východiskových bodov, situácie, cieľov, stratégie, kreatívnej idey i exekúcie (max. 300 slov)

MEDIA

Kto sa môže prihlásiť?

Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 22. júna 1987 a neskôr), ktorí pracujú v mediálnej agentúre alebo na mediálnom oddelení kreatívnej agentúry. Kategória nie je otvorená pre mladých profesionálov z mediálnych oddelení na strane klientov.

Aké je zadanie?

Výzvou je vytvoriť inovatívnu mediálnu stratégiu:

- prezentácia stratégie v PPT (max. 10 slidov)

- krátke zhrnutie, ktoré by malo obsahovať popis východiskových bodov, situácie, cieľov, stratégie, kreatívnej idey i exekúcie (max. 300 slov)

Harmonogram súťaže:
26.4. - zverejnenie zadania PR

30.4. - zverejnenie zadania Marketers

30.4. - zverejnenie zadania Film

2.5. - zverejnenie zadania Print

9.5. - zverejnenie zadania Media

9.5. - zverejnenie zadania Design

14.5. - zverejnenie zadania Digital

17.5. - zasadnutie odbornej poroty

21.5. - zverejnenie shortlistovaných prác a kontaktovanie tímov

24.5. - verejné prezentácie shortlistov v rámci Festivalu Zlatý Klinec 2018 www.zlatyklinec.sk

24.5. - vyhlásenie víťazov počas Festivalu Zlatého Klinca

18.6. - 22.6. - medzinárodné kolo Young Lions v rámci festivalu Cannes Lions 2018

Diskvalifikácia
Porota Young Lions Slovakia 2018 má právo vylúčiť zo súťaže také práce, ktoré podporujú násilie a nevraživosť voči iným národnostným menšinám, inej sexuálnej orientácii, rasovej, náboženskej či sociálnej príslušnosti alebo iným politickým názorom. Zadania musia byť vypracované s ohľadom na etiku reklamy.

Originalita
Súťažiaci sú povinní využívať pri práci na zadaniach iba svoje vlastné znalosti, zručnosti a schopnosti. Prihlásením práce do súťaže zároveň čestne prehlasujú, že nezneužili žiadne autorské práva iných subjektov či iných autorov a že práca je ich originálnym dielom. V prípade opodstatneného podozrenia organizátora či člena poroty, že boli v práci porušené autorské práva iného subjektu alebo autora, bude práca zo súťaže vylúčená.

Hodnotiace kritéria

Základnými hodnotiacimi kritériami vo všetkých kategóriách súťaže sú: kreativita – originalita  – a exekúcia.

Verejné prezentácie shortlistov

Tímy, ktoré postúpia na shortlist, svoje práce odprezentujú priamo pred odbornou porotou počas konferencie Zlatého Klinca v piatok 24. mája na Lodi na petržalskej strane Dunaja(platí pre kategórie PR, Film, Marketers a Media). www.zlatyklinec.sk

Vyhlásenie víťazov

Víťazi budú vyhlásení počas Zlatého Klinca 2018 v Istropolise v piatok 25. mája 2018.

Výhra
Víťazné tímy pocestujú na najväčší reklamný festival Cannes Lions 2018 (18. - 22. júna 2018), kde budú reprezentovať Slovensko v medzinárodnom kole Young Lions 2018 v danej kategórii. Cestu, ubytovanie i vstupenky na festival hradia organizátori súťaže Klub reklamných agentúr Slovenska, ADC Slovensko a odborný mesačník Stratégie a tiež partneri súťaže O2 Slovensko, VÚB banka, Tatra Banka, Asociácia mediálnych agentúr Slovensko, Telekom Slovensko a Orange Slovensko.

Zverejnenie výsledkov
Výsledky súťaže Young Lions Slovakia 2018 budú zverejnené na stránke súťaže www.younglions.sk. O výsledkoch súťaže budú informované aj média.

Záverečné ustanovenia

Súťažiaci súhlasia, že prihlásením práce do súťaže sa táto práca stáva vlastníctvom organizátora a môže byť realizovaná, a to bez povinnosti vopred túto skutočnosť oznámiť.