BRIEF Young Lions Slovakia 2018 kategória Media

Klient

Klientom je mimovládna organizácia Nepočujúce dieťa, ktorej hlavným poslaním je poskytnúť prvú orientáciu rodičom detí so sluchovým postihom. Mimovládna organizácia poskytuje poradenstvo pre rodičov, ktorí zistia, že majú dieťa s nejakým sluchovým postihom. Pre deti so sluchovým postihom je kľúčové dostať sa k odbornej pomoci čo najskôr – práve včasná diagnostika, kompenzácia a rehabilitácia sú kľúčom k tomu, aby si tieto deti vybudovali tzv. „komunikačný kanál“ - teda spôsob komunikácie so svojimi rodičmi, rodinou, ale aj širším okolím. Pre mimovládnu organizáciu Nepočujúce dieťa je preto kľúčové venovať sa nielen dieťaťu, ale hlavne rodičom. Tí sú pre budúcnosť detí so sluchovým postihom kľúčoví, no na začiatku tejto cesty sú vo veľmi zraniteľnej situácii – kedy sa musia najprv sami vysporiadať s novou rodinnou situáciou, diagnózou svojho dieťaťa, no zároveň získať veľké množstvo informácií a poznatkov na základe ktorých musia robiť veľa dôležitých rozhodnutí.

Web stránka:        https://www.nepocujucedieta.sk 

Facebook stránka    https://sk-sk.facebook.com/nepocujucedieta/ 

YouTube channel    https://www.youtube.com/channel/UCjisueHQt5mrE_giFKFfsRg  

Situácia

Milujeme svoje deti. Všetci chceme, aby boli predovšetkým zdravé. Niektoré „choroby“, alebo znevýhodnenia môžu byť na začiatku skryté, ťažko rozpoznateľné. Niektorí rodičia si napríklad všimnú, že ich dieťa má „problém s uškami“ až v jednom roku života malého dieťatka. Zmení sa im celý svet – všetky predstavy o budúcnosti svojej ratolesti. Navyše, neraz nevedia čo robiť, na koho sa obrátiť. Informácie o tomto postihu nie sú súčasťou bežnej výbavy rodičov mladých detí alebo budúcich rodičov. Pritom práve skorá starostlivosť – včasný zákrok – sú pre budúcnosť detí rozhodujúce.

Slováci sami seba považujú za priateľský národ – za ľudí, ktorí sú priateľskí a vedia nadväzovať hlboké vzťahy aj s ľuďmi, ktorí sú v niečom iní. Deti aj rodičia detí so sluchovým postihom sú neraz izolovaní, vrstovníci ich detí, prípadne rodičia od nich môžu bočiť zo strachu z inakosti, alebo aby proste netrepli blbosť. Priateľskosť a pomoc sú pre integráciu detí so sluchovým postihom kľúčové. 

Komunikačné ciele

Navrhnite efektívnu a inovatívnu mediálnu komunikáciu pre portál Nepočujúce dieťa, ktorej hlavné ciele sú:

  1. ROZŠÍRIŤ POVEDOMIE rodičov, budúcich rodičov, starých rodičov a budúcich starých rodičov ako aj širšej rodiny o dôležitosti včasnej diagnostiky a intervencie. Vyššia citlivosť cieľovej skupiny je dôležitým faktorom pri integrácii a lepšej komunikácii detí/ľudí s postihom a majoritnej spoločnosti.
  2. EDUKOVAŤ  rodičov a budúcich rodičov o tom, že pre rozvoj kognitívneho myslenia detí je rozvoj sluchu alebo alternatívneho komunikačného kanála rozhodujúci pre ich budúcnosť. Poukázať na dôležitosť mať správnu diagnostiku sluchu hneď po narodení dieťaťa, alebo prípadne sledovať správny vývoj sluchu a pri akýchkoľvek pochybnostiach byť ostražití a sledovať rozvoj komunikácie dieťaťa. Dieťa so sluchovým postihom sa môže narodiť – a väčšinou sa rodí práve do rodín, kde sa s podobnou diagnózou ešte nestretli, avšak včasne a úspešne diagnostikované, kompenzované a rehabilitované dieťa má možnosť naučiť sa reč a komunikovať so svojim okolím.
  3. PODPORIŤ ZÁUJEM O TÉMU A VYBUDOVAŤ SPOLOČENSKÝ DIALÓG 

Tone of Voice

Cieľom kampane nie je rodičov vystrašiť. Cieľom je zvýšiť ich ostražitosť a povedomie o problematike a hlavne – možnosti jej riešenia. Rodičia a budúci rodičia nezostanú s emóciou strachu, ale s emóciou nádeje a možnosti riešenia .

Sekundárnym efektom kampane bude odkaz o integrácii detí so sluchovým postihom. „Nebojte sa nás“ - je symbolický odkaz rodín s nepočujúcim dieťaťom pre počujúcich s ktorými sa stretávajú v obchode, na ihriskách – v bežnom živote. 

Výzva

Výzvou je vytvoriť unikátnu mediálnu stratégiu, preukázať strategické myslenie, vysokú mieru mediálnej kreativity a k riešeniu zadaného problému pristúpiť skutočne inovatívnym spôsobom, ktorý zároveň naplní komunikačné ciele kampane. 

Cieľová skupina

Kampaň by sa síce mala zamerať na dospelých – čerstvých rodičov malých detí a budúcich rodičov. Nemala by zabúdať ani na vyššie ročníky – budúcich a súčasných starých rodičov.


Mediálny rozpočet

Mediálny rozpočet je maximálne 5 000 EUR. Tento rozpočet nezahŕňa výrobu kreatívy ( produkciu, postrodukciu, ani produkciu videí), len nákup médií.

Tip: Médiá majú pre neziskovky špeciálne cenníky vďaka ktorým dokážu organizácie nakúpiť mediálny priestor za zlomky cien.

K dispozícii je aj extra budget, grant 3 000 EUR na organizáciu podujatia, offline eventu, ktorý môže byť súčasťou kampane. Grant zahŕňa v sebe náklady na prípravu eventu aj jeho mediálizáciu.    

Timing kampane

30. september je Medzinárodný deň nepočujúcich. Naša kampaň by mohla využiť tento termín napríklad ako začiatok kampane. Odporúčaná dĺžka mediálnej kampane je 2 - 3 týždne.

Požadované KPIs, ktoré sa kampaňou doručia

kvantifikujte aký dopad bude mať vaša kampaň pre klienta v rámci:

1.zvýšenie povedomia/vyhľadávania počas kampane (komunikácia témy-nepočujúce dieťa, sluchový postih, diagnostika sluchu, nebojte sa nás)

2.zvýšenie návštev na landing page klienta www.nepocujucedieta.sk

Aktuálna mesačná priemerná návštevnosť stránky je 3 000 užívateľov.

Výstupy

- prezentácia stratégie a idey v PDF (max. 10 slidov vrátane úvodného a záverečného)

- krátke zhrnutie, ktoré by malo obsahovať popis východiskových bodov, situácie, cieľov, stratégie, kreatívnej idey i exekúcie v PDF (max. 300 slov)

Oblasti, na základe ktorých budú práce hodnotené

  1. Pochopenie cieľovej skupiny / key insighty - ukážte nám že viete na koho idete komunikovať a prečo, ak prídete na nejaké insighty v rámci analýzy trhu, konkurenčného prostredia... na ktorých budete stavať celú stratégiu pomenujte ich
  2. Mediálna stratégia / big idea - by mala byť postavená na základe bodu 1
  3. Distribúcia medií / media channel mix - ako vytvoríte efektívny zásah na vaše cieľové publikum, kde a ako bude vaša idea komunikovaná nielen v rámci platených médií ale aj vlastnených a zdielaných médií zadávateľa
  4. Efektivita kampane vs ciele - výkon verzus rozpočet + merateľnosť výsledkov, ako rozmýšľate nad nastavením cieľov a ich vyhodnotením
  5. Inovatívne využitie, nové médiá - ukážte nám ako môže byť inovatívne riešenie/nové technológie využité v realite
  6. Mediálna kreativita - využitie štandardného mediálneho priestoru “inak”, ktorá pomôže priniesť emóciu k životu v rámci vašej mediálnej stratégii

Vizuálny obsah

Vzhľadom na práva duševného vlastníctva je povolené používať iba vizuálny obsah z webovej stránky partnera súťaže Isifa – Shutterstock http://www.shutterstock.com. Pre každý tím je služba fotobanky dostupná bezplatne po celú dobu trvania súťaže, a to výhradne pre účely súťaže. Obsah je povolené ukladať a zdieľať len s členmi súťažného tímu. Nie je povolené obsah sťahovať, zdieľať ani využívať mimo súťaže či po jej skončení. V prípade zistenia porušenia týchto zásad bude partner súťaže postupovať podľa platných Pravidiel a podmienok spoločnosti Shutterstock.

7 tipov ako používať Shutterstock.com nájdete TU.  

V prípade problémov so Shutterstock kontaktujte:

Vojtěcha Trávníčka: + 420 602 117 041, vojtech.travnicek@isifa.com 

Jana Boudu: + 420 605 229 222, jan.bouda@isifa.com 

Prihlasovacie údaje

Username: CRYoungLions2   Password: SLYoung2

Username: CRYoungLions3   Password: SLYoung3 

Branding

Žiaden branding nie je povolený.